Super Combo BLACK KILLER

4,999,000đ 5,400,000đ

Nhái hơi FrogToon V4

120,000đ 130,000đ

Cần máy ngang Daiwa Vadel

3,500,000đ 4,100,000đ

Combo lure Daiwa SS1 - DWSS1

850,000đ 994,000đ

Mồi mềm NFF

100,000đ 140,000đ

Mồi lure LureMafia Spinner

100,000đ 120,000đ

Máy câu ngang Yolo CT 150-L

500,000đ 559,000đ

Combo cần câu ACr - Sale off 15%

1,678,000đ 1,945,000đ

Tay độ SLP WORKS cho SALTIGA

4,140,000đ 4,400,000đ

Máy câu đứng Daiwa BG MQ - 2020

4,000,000đ 4,300,000đ

Cần máy ngang Daiwa 7 1/2 - 2021

8,000,000đ 8,300,000đ

Cần máy ngang Daiwa Labrax AGS

8,700,000đ 9,000,000đ